Навчальна робота

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ

Подано анотації, зміст та передмови навчально-методичних посібників викладачів кафедри.

З  текстами посібників можна ознайомитися в кабінеті української мови (центральний корпус університету, ауд. 408), читальному залі №1 (центральний корпус університету, 4-й поверх, відділ бібліографії), на сайті бібліотеки університету (Інститутський репозитарій – URL: http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/).

 

ПЕРЕЛІК ПОСІБНИКІВ, РОЗМІЩЕНИХ НА САЙТІ

  1. Коваленко Н. Д. Етнолінгвістика. Традиційні календарні обряди: навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. 166 с.

2. Коваленко Н. Д. Етнолінгвістика. Традиційні родинні обряди: навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський: ТОВ “Друкарня “Рута”, 2015. 240 с.

3. Мозолюк О. М. Західно-подільські говірки: діалектні тексти. [Електронний ресурс]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см.

4. Стилістика української мови: навчально-методичний посібник / упорядники: А.С.Попович, Л. М. Марчук ; за ред. А. С. Попович. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. 172 с.

5. Монастирська Р. І., Сірант А. М. Тести з дисципліни “Українська мова за професійним спрямуванням”: навчально-методичний посібник для студентів нефілологічних спеціальностей: Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. 112 с.

6. Коваленко Н. Д., Шеремета Н. П. Практикум з проведення діалектологічних досліджень : навчально-методичний посібник Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2013. 160 с.

7. Марчук Л. М., Дзюбак Н.М. Синтаксис складного речення : навч.-метод. посіб. [Електронний аналог друк. вид.]. Кам’янець-Подільський: ПП Зволейко Д. Г., 2013. 172 с.

8. Мозолюк О. М., Беркещук І. С. Вступ до слов’янської філології : навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Буйницький О.А., 2011. 80 с.

9. Шеремета Н. П. Українська мова в засобах масової комунікації : навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2015. 188 с.

10. Ладиняк Н. Б. Методика застосування комп’ютерної техніки при викладанні предметів шкільного курсу: навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський : Видавець Зволейко Д. Г., 2014. 87 с.

11. Ладиняк Н. Б., Ладиняк А. Б. Культура усного та писемного фахового мовлення : навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2016. 194 с.

АНОТАЦІЇ ДИСЦИПЛІН, ВИКЛАДАННЯ ЯКИХ ЗАБЕЗПЕЧУЄ КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ОКР “Бакалавр”

Спеціальність 035.01 Філологія (Українська мова і література).
1 курс БАКАЛАВР.Філологія
2 курс БАКАЛАВР.Філологія (1)
Спеціальність 014.01 Середня освіта (Українська мова і література).
1 курс Бакалавр.Середна освіта
Галузь знань 0203 Гуманітарні науки.
Напрям підготовки 6.020303 Філологія*. Українська мова і
література.

3-4 курс. Бакалавр. Філологія

 

ОКР “Магістр”.

Спеціальність 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)
Термін навчання – 1 рік
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”).

Магістр. Середня освіта. 1 рік (1)
Спеціальність 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)
Спеціалізація “Редагування освітніх видань”
Термін навчання – 1,5 року на основі освітнього ступеня “бакалавр”.

МАГІСТР.Cередня освіта. 1,5 р (1)
Галузь знань 03 Гуманітарні науки
Спеціальність 035.01 Філологія (Українська мова і література)
За освітньою програмою “Українська мова і література”
(Кваліфікація – Магістр. Філолог
Термін навчання – 1,5 року на основі освітнього ступеня “бакалавр”).
МАГІСТР. Філологія
МАГІСТР, 2 курс
Галузь знань 0203 Гуманітарні науки
Спеціальність 8.02030301 Українська мова і література*
Спеціалізація Редагування освітніх видань
Додаткові спеціальності 8.02030302 Мова і література (англійська / німецька)*
МАГІСТР.2 курс

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ

  1. Коваленко Н. Д. Практикум з проведення діалектологічних досліджень : навчально-методичний посібник / Н. Д. Коваленко, Н. П. Шеремета. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня Рута», 2013. – 160 с. ПрактикумПрактикум з діалектології.
  2. Марчук Л. М. Синтаксис складного речення : навч.-метод. посіб. [Електронний аналог друк. вид.] / Л. М. Марчук, Н. М. Дзюбак. – Кам’янець-Подільський : ПП Зволейко Д. Г., 2013. – 172с.1_peredmova, 2_programa8_termin, 9_literat.
  3. Мозолюк О.М. Вступ до слов’янської філології : навчально-методичний посібник / О. М. Мозолюк, І. С. Беркещук. – Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Буйницький О. А, 2011. –80 с. Слов’янська філологія.
  4. Шеремета Н. Українська мова в засобах масової комунікації : навчально-методичний посібник / Наталія  Шеремета. – Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2015. – 188 с. Укр. мова в ЗМК.