Наукова робота

НАУКОВА ШКОЛА «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОГО МОВОЗНАВСТВА ТА ЛІНГВОДИДАКТИКИ»

Керівник – Марчук Л.М., д.ф.н., професор.

Напрями наукової діяльності:

– впровадження української мови в усі сфери суспільного життя потребує нагального удосконалення правової норми, що регулює її функціонування, а, отже, вироблення єдиної концепції викладання фахової української мови у виші;
– забезпечення умов для утвердження української мови в основних сферах соціально-культурної діяльності, для відігравання нею консолідуючої ролі у становленні української політичної нації, у формуванні міцної національної свідомості громадян України, майбутніх вчителів, державних службовців;
– дотримання умов спілкування державною мовою у вищому навчальному закладі;
– викладання основних предметів державною українською мовою, видання якісних україномовних підручників, посібників; довідникової та іншої навчальної й наукової літератури українською мовою;
– впровадження сучасних орфоепічних та лексичних норм української мови в інформаційно-культурному просторі України, в ефірному часі приватних телеканалів та радіостанцій;
– підтримка україномовних форм літературно-мистецької творчості студентів та викладачів університету;
– широка популяризація здобутків української літератури і мистецтва;
– проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень у галузях мовознавства, лексикографії, лінгвістичних технологій, створення інтелектуальних мовно-інформаційних систем нового покоління;
– створення і видання нової енциклопедичної та лексикографічної літератури, підручників та посібників з української мови, у тому числі їх електронних варіантів;
– забезпечення належних умов для задоволення мовно-культурних потреб мешканців Кам’янця-Подільського, усіх регіонів України, а також зарубіжного українства;
– видання монографій з індивідуальних та колективних науково-дослідних тем.

Склад наукової школи: викладачі кафедри української мови.

Заходи, проведені впродовж 2016 року:

– ІІ Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція «Вербальні культурні коди сучасної української мови»;
– Круглий стіл до 110-річчя від дня народження Івана Багряного «Я визначив собі шлях українського письменника».

Результати роботи, основні здобутки у 2016 році

– Опубліковано 1 монографію: Сірант А.М. Концепти ГРІХ та СПОКУТА в українській прозі другої половини ХХ століття: ментальний аспект : монографія / А. М. Сірант. – Кам’янець-Подільський : ТОВ “Друкарня “Рута”, 2016. – 192 с.
– 2 навчальних посібника:
– Марчук Л.М. Українська мова за професійним спрямуванням. Практичні заняття. Самостійна робота: навчальний посібник. / Л.М. Марчук, Т.М. Сукаленко, В.О.Бойчук – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – 244с.- 13, 95 др. арк. (Л.М.Марчук – 8 др. арк.).
– Шеремета Н.П. Українська мова за професійним спрямуванням : навчальний посібник / Н.П.Шеремета. − Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2016. – 152с. (8,84 ум. друк. арк).
– 70 статей у фахових, зарубіжних та інших виданнях;
– 1 тези.

При кафедрі української мови щомісяця проходять 2 семінари.

На науковому семінарі “Актуальні проблеми мовознавства” у 2016 році викладачі кафедри виступили з доповідями.Науковий семінар

На методичному семінарі “Актуальні проблеми лінгводидактики” у 2016 році викладачі кафедри виступили з доповідями.Методичний семінар

На кафедрі діють наукові гуртки і проблемні групи.Наук.гуртки і пробл. гр. 2016-2017

ЦЕНТР МОВОЗНАВЧИХ СТУДІЙ

Керівник – Марчук Л.М., д.ф.н., професор.

Напрями наукової діяльності:

– утвердження української мови як державної,
– комплексне вивчення української мови, південноволинських і подільських говірок,
– публікація здобутих результатів та впровадження їх у вітчизняну науку, освіту, культуру,
– популяризація надбань духовної культури українського народу,
– дослідження лінгвокультурологічних кодів української мови.

Cклад:професори: Марчук Л.М., Попович А.С., Коваленко Н.Д., Маркітантов Ю.О., доценти: Коваленко Б.О., Козак Р.В., Шеремета Н.П., Беркещук І.С., ДзюбакН.М., Ладиняк Н.Б., ст. викладачі: Мозолюк О.М., Монастирська Р.І., Федькова І.А., асистенти: Поплавська Л.В., Сірант А.М.

Викладачі кафедри – члени Центру затвердили та зареєстрували в Міністерстві освіти та науки індивідуальні теми з таких наукових напрямків дослідження:

– проф. Марчук Л.М.: Когнітивні та прагматичні особливості українського художнього дискурсу ХХІ століття (державний реєстраційний номер 0116U008999; 06.12.2016);
– доц. Коваленко Б.О.: Мовний ареал Поділля у часі та просторі (державний реєстраційний номер 0116U008998; 06.12.2016).

Заходи, проведені впродовж 2016 року:

– ІІ Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція «Вербальні культурні коди сучасної української мови» (09.11.2016 р., КПНУ ім. Івана Огієнка) НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ;
– Круглий стіл до 110-річчя від дня народження Івана Багряного «Я визначив собі шлях українського письменника» (03.10.2016 р., КПНУ імені Івана Огієнка) Круглий стіл.

Усі викладачі упродовж 2016 року брали участь у науково-практичних конференціях:

– проф. Марчук Л.М. – 16 (міжнародних, закордонних, всеукраїнських, регіональних);
– проф. Коваленко Н.Д. – 10 (міжнародних, всеукраїнських, регіональних);
– проф. Маркітантов Ю.О. – 4 (всеукраїнських, регіональних);
– проф. Попович А.С. – 14 (міжнародних, всеукраїнських, регіональних);
– доц. Беркещук І.С. – 4 (міжнародних, всеукраїнських, регіональних);
– доц. Дзюбак Н.М. – 3 (всеукраїнських, регіональних);
– доц. Коваленко Б.О. – 10 (міжнародних, всеукраїнських, регіональних);
– доц. Козак Р.В. – 6 (міжнародних, закордонних, всеукраїнських, регіональних);
– доц. Ладиняк Н.Б. – 7 (всеукраїнських, регіональних);
– доц. Шеремета Н.П. – 4 (міжнародних, всеукраїнських, регіональних);
– ст. викл. Монастирська Р.І. – 4 (всеукраїнських, регіональних);
– ст. викл. Мозолюк О.М. – 3 (всеукраїнських, регіональних);
– cт. викл. Федькова І.А. – 2 (всеукраїнських – за період з 01.09.2016 до 31.12.2016);
– асист. Поплавська Л.В. – 3 (всеукраїнських, регіональних);
– асист. Сірант А.М. – 6 (міжнародних, всеукраїнських, регіональних).

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВА ЛАБОРАТОРІЯ ДІАЛЕКТОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Напрями наукової діяльності:

– відродження духовної культури;
– дослідження діалектного мовлення.

Cклад: проф. Коваленко Н.Д. (керівник лабораторії); доц. Коваленко Б.О., доц. Шеремета Н.П., ст. викл. Мозолюк О.М.

Навчально-наукова лабораторія діалектологічних досліджень забезпечувала проведення лекційних і практичних занять з навчальних дисциплін «Українська діалектологія», «Практикум з проведення діалектологічних досліджень», «Етнолінгвістика», технічну та консультативну підтримку проходження навчальної практики з діалектології для студентів 2 курсу.

Продовжено роботу з формування бази зразків усного діалектного мовлення з території Поділля та суміжних говорів, укладання збірників текстів

.

Спільно з навчально-науковою лабораторією етнології було організовано І Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Поділлєзнавчі фольклористичні читання», присвячені фольклористу Танасію Колотилу та з нагоди 20-річчя діяльності навчально-наукової лабораторії етнології, 18-19 жовтня 2016 р, м.Кам’янець-Подільський; виставку «Різдвяна феєрія», присвячену духовно-матеріальним еталонам зимових обрядів.

Проф. Коваленко Н.Д. взяла участь у роботі 12 конференцій; опублікувала 12 статей.

Підготувала 7 студентів (Березу М.Р. (2 к.), Базя О.І. (5 к.), Іванську А.М. (маг.), Колісник М.І. (маг.), Стахів А.І. (маг.), Гораш Т.О. (маг.), Шмирко М.П. (маг.)) до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та молодих учених «Антропоцентрична скерованість сучасної наукової лінгвістичної парадигми», 25 березня 2016 р., м.Миколаїв, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського;
9 студентів – до участі у звітній студентській науковій конференції Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Іванська А. М. (1,5 маг.) – І місце; Гусар Л.В. (21 уа) – ІІ місце; участь: Колісник М. І. (51 уа), Стахів А.І. (51 уа), Лагодюк Т.В. (51 уа), Корнілова Г.О. (51 уа), Горяча О.О.(1,5 маг.), ГорашТ.О. (1 маг.), Шмирко М.П. (1 маг.).

Доц. Коваленко Б.О. взяв участь у роботі 11 конференцій, опублікував 9 статей.

Підготував 5 студентів (Березюк О.С. (2 к.), Антецька О.В. (4 к.), Легенчук А.О. (1 к.), Бугерчук І.С. (3 к.), Нагнибіда О.О. (маг.)) до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та молодих учених «Антропоцентрична скерованість сучасної наукової лінгвістичної парадигми», 25 березня 2016 р., м.Миколаїв, Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського;
5 студентів – до участі у звітній студентській науковій конференції: ІІ місце – Сова І.І. (2 к.), ІІІ місце – Ревуцька Т.Я. (2 к.); участь: Свистун В.І.; Раца Т.М.; ЗаболотнаА.М.

Доц. Шеремета Н.П. взяла участь у роботі 4 конференцій; опублікувала 3 статті.

Підготувала 3 студентів (Драгусевич В.В., Дудку Т.Ю., Петрушко Ю.Є.) до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та молодих учених «Антропоцентрична скерованість сучасної наукової лінгвістичної парадигми», 25 березня 2016 р., м.Миколаїв, Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського;
4 студентів – до участі у звітній студентській науковій конференції: (1 місце – Драгусевич В. В.; участь: Дудка Т. Ю., Петрушко Ю. Є., Наговічко М.П.).

Ст. викл. Мозолюк О.М. взяла участь у роботі 3 конференцій; опублікувала 3 статті.

Підготувала студентів на підсумкову конференцію: Арович В., Бартун В., Бобрик Т., Боднар Ю., Юхней Х. (І місце – Боднар Ю., ІІ місце – Арович В.).

НАУКОВІ ГУРТКИ ТА ПРОБЛЕМНІ ГРУПИ

Наукові гуртки:
1. Слово в художньому тексті (керівник – Попович А.С.).
2. Культура ділового спілкування (керівник – Поплавська Л. В.).
3. Проблеми дослідження ідіостилю письменника (керівник – Ладиняк Н.Б.).

Проблемні групи:
1. Лексико-семантичні категорії слова (керівник – Марчук Л. М.).
2. Семантична структура слова (керівник – Козак Р. В.).
3. Когнітивне словотворення в українській мові (керівник – Беркещук І. С.).
4. Актуальні проблеми синтаксису української мови (керівник – Дзюбак Н. М.).
5. Синтаксис західноподільських говірок (керівник – Мозолюк О. М.).
6. Мова суспільних відносин (керівник – Монастирська Р. І.).