Склад кафедри

E72A2574 (1)   МАРЧУК ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА
Науковий ступінь, вчене звання, посада: доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови.

Основні навчальні курси:

  • «Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. Морфологія». Підготувала та видала у співавторстві з сучасної української літературної мови такі навчально-методичні посібники:

1.Лабораторні роботи з сучасної української літературної мови : збірник завдань і вправ / Л. М. Марчук, Р. В. Козак. – Кам’янець-Поділь-ський : Кам’янець-Подільський педагогічний університет, інформаційно-видавничий відділ, 2002. – 42с. (у співавторстві). (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, лист Міністерства освіти і науки України № 1.4/18.2 – 391 від 25.02.2002р.).

2.Орфографічний та пунктуаційний тренінг з української мови / Н. М. Сологуб, Л. М. Марчук, А. В. Лупійчук. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2005. – 74с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, лист Міністерства освіти і науки України № 1.4/18.2 – 2229 від 13.10.2005р.).

3.Сучасна українська мова. Морфологія : навчально-методичний посібник / Л. М. Марчук, Б. О. Коваленко. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, інформаційно-видавничий відділ, 2010. – 54с. (у співавторстві).

  • «Вступ до мовознавства».

1.Марчук Л. М. Вступ до мовознавства : навчально-методичний посібник для студентів філологічних факультетів / Л. М. Марчук. – Кам’янець-Подільський : Апостроф, 2000. – 40с.

2.Сологуб Н. М. Вступ до мовознавства: навчальний посібник / Н. М. Сологуб, Л. М. Марчук, Р. В. Козак. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О. А., 2007. – 144с. (у співавторстві). (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, лист Міністерства освіти і науки України № 1.4/18 – Г – 419 від 23.02.2007р.).

  • «Основи термінознавства».

1.Марчук Л. М. Словник градаційної лексики сучасної української літературної мови / Л. М. Марчук. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О. А., 2009. – 100с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, лист Міністерства освіти і науки України №1.4/18 – Г – 2696 від 15.12.2008р.).

2.Словник актуальної фахової термінології / [укладачі : Л. М. Марчук, О. А. Копусь, А. С. Попович; за ред. Л. М. Марчук]. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О. А., 2010. – 75с. (у співавторстві).

3.Словник термінології сучасної журналістики / [укладачі : А. С. Попович, Л. М. Марчук; за ред. А. С. Попович] – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – 89с.

3.Основи термінознавства : навчальний посібник / Л. М. Марчук, О. А. Копусь, А. С. Попович. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О. А., 2011. – 224с. (у співавторстві). (Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, лист №1/11 –11348 від 04.12.2010р.).

Керує написанням курсових, дипломних і магістерських робіт, науково-дослідною роботою студентів факультету української філології та журналістики.

Керувала науково-дослідною роботою «Дослідження сучасного стану стилістичної системи української мови як національної» (№ державної реєстрації 0110U002858).

Є членом спеціалізованої вченої ради К 76.051.07 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича.

Має 178 публікацій, з них 162 наукового і 16 навчально-методичного характеру, в тому числі  публікації у фахових виданнях; 1 монографія; 5 навчальні та навчально-методичні посібники, рекомендованих Міністерством освіти і науки України, свідоцтва про реєстрацію авторських прав на електронні посібники.

Основні публікації.

_MG_5094 (1)----------
КОВАЛЕНКО БОРИС ОЛЕКСІЙОВИЧ

Науковий ступінь, вчене звання, посада: кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови, декан факультету української філології та журналістики.

Забезпечує викладання дисциплін: сучасна українська літературна мова (фонетика, орфоепія, графіка, орфографія, лексикологія, фразеологія, лексикографія), українська мова за професійним спрямуванням, історія лінгвістичних вчень, українська мова у професійному спілкуванні.

Наукові інтереси: українське діалектне мовлення, ідіостиль письменників Поділля, історія мови.
Основні публікації.

Маркітантов Ю.О. МАРКІТАНТОВ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Науковий ступінь, вчене звання, посада: кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри української мови.
Забезпечує викладання дисциплін: методика наукових досліджень, теоретичні проблеми сучасної лінгвістики, історія лінгвістичних учень, українська мова за професійним спрямуванням, ділова українська мова.

Керує курсовими роботами бакалаврів, дипломними роботами спеціалістів і магістрів.

Наукові інтереси: фразеологія східнослов’янських мов, лінгвостилістика.
Основні публікації.
IMG_0451 (1)   КОВАЛЕНКО НАТАЛІЯ ДМИТРІВНА

Науковий ступінь, вчене звання, посада: кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри української мови, керівник навчально-наукової лабораторії з діалектологічних досліджень.

Забезпечує викладання дисциплін: історична граматика української мови, українська діалектологія, етнолінгвістика, практикум з діалектологічних досліджень, старослов’янська мова.

Керує курсовими роботами бакалаврів, дипломними роботами спеціалістів і магістрів.

Наукові інтереси: українське діалектне мовлення, фразеологія українських говорів.

Основні публікації.

фото Попович 2016   ПОПОВИЧ АНЖЕЛІКА СТАНІСЛАВІВНА

Науковий ступінь, вчене звання, посада: кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри української мови.

Забезпечує викладання дисциплін: методика навчання української мови, методика навчання української мови у ВНЗ, стилістика української мови, лінгвістичний аналіз художнього тексту.

Наукові інтереси: теорія і методика навчання української мови в загальноосвітній і вищій школі, лінгвостилістика, літературна ономастика.
Основні публікації.

DSC_2779    БЕРКЕЩУК ІННА СТЕПАНІВНА

Науковий ступінь, вчене звання, посада: кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови.

Забезпечує викладання дисциплін: українська мова за професійним спрямуванням, комунікативна лінгвістика.

Наукові інтереси: український словотвір, когнітивна дериватологія, мовна картина світу.
Основні публікації.

DSC_2747ДЗЮБАК НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА

Науковий ступінь, вчене звання, посада: кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови.

Забезпечує викладання дисциплін: українська мова (за професійним спрямуванням), проблемні питання складного речення, типологія помилок, лінгвістичний аналіз художнього тексту.

Наукові інтереси: комунікативна лінгвістика, комунікативний синтаксис.
Основні публікації.

КозакКОЗАК РАЇСА ВІТАЛІЇВНА

Науковий ступінь, вчене звання, посада: кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови.

Забезпечує викладання дисциплін: сучасна українська літературна мова (синтаксис), мовна прагматика, соціолінгвістика.

Наукові інтереси: синтаксис, експресивний синтаксис, когнітивна лінгвістика, лінгвопрагматика.
Основні публікації.
DSC_2789    ЛАДИНЯК НАТАЛІЯ БОГДАНІВНА

Науковий ступінь, вчене звання, посада:   кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови.

Забезпечує викладання дисциплін: основи наукових досліджень, українська мова (за професійним спрямуванням), методика навчання фахових дисциплін у старших класах ЗОШ, методика застосування комп’ютерної техніки при викладанні предметів шкільного курсу.

Наукові інтереси: експресивний синтаксис, лінгвостилістика, методика навчання української мови.
Основні публікації.

chopikЧОПИК ЯРОСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

Науковий ступінь, вчене звання, посада:   кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови.
Забезпечує викладання дисциплін: сучасна українська літературна мова, загальне мовознавство, філософія мови, українська мова за професійним спрямуванням.
Наукові інтереси: синтаксис, проблематика словотвірної деривації, когнітивна лінгвістика, проблеми соціолінгвістики, лінгвістика тексту.

Основні публікації.

IMG_3040 (2) ШЕРЕМЕТА НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА

Науковий ступінь, вчене звання, посада:   кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови.

Забезпечує викладання дисциплін: сучасна українська літературна мова, українська мова за професійним спрямуванням, українська мова в засобах масової комунікації, історія української літературної мови, українська діалектологія, культура української мови.

Наукові інтереси: культура мовлення, говіркові особливості південноволинсько-подільського помежів’я, історія мови.


Основні публікації.

Фото Р.Монастирської     МОНАСТИРСЬКА РИММА ІВАНІВНА

Науковий ступінь, вчене звання, посада:   кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української мови.

Забезпечує викладання дисциплін: основи термінознавства, практична стилістика, українська мова за  професійним спрямуванням;  лінгвокультурологія.

Наукові інтереси: правнича термінологія, семантика юридичного терміна, лексикографія.
Основні публікації.

mozoluk_     МОЗОЛЮК ОКСАНА МИКОЛАЇВНА

Науковий ступінь, вчене званн, посада:   старший викладач кафедри української мови.

Забезпечує викладання дисциплін: сучасна українська літературна мова, старослов’янська мова, українська мова за професійним спрямуванням, українська мова у професійному спілкуванні, практикум з фаху (для журналістів), українська діалектологія, мовна прагматика, основи видавничої справи.

Наукові інтереси: лексика старослов’янської мови, синтаксис західноподільських говірок (просторові та локативні словосполучення у говірках Західного Поділля), фонетичні особливості говіркового мовлення, лінгвістика художніх текстів Івана Огієнка.
Основні публікації.

DSC_2775    ПОПЛАВСЬКА ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА

Науковий ступінь, вчене звання, посада:   асистент  кафедри української мови.

Забезпечує викладання дисциплін: практикум з української мови, сучасна українська літературна мова, стилістика української мови, методика навчання української мови, українська мова за професійним спрямуванням.

Наукові інтереси: лінгвостилістичний аналіз тексту, розвиток і становлення українського правопису, його перспективи, формування мовленнєвої компетенції студентів (методичний аспект).
Основні публікації.

dsc_4068
СІРАНТ АЛЛА МИКОЛАЇВНА
Науковий ступінь, вчене звання, посада:  кандидат філологічних наук, асистент кафедри української мови.
Забезпечує викладання дисциплін: українська мова за професійним спрямуванням, методика навчання української мови.
Наукові інтереси: когнітивна лінгвістика, лінгвоконцептологія.
Основні публікації.

dsc_4084ФЕДЬКОВА ІНГА АНАТОЛІЇВНА
Науковий ступінь, вчене звання, посада: кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української мови.

КОСЕНКО СВІТЛАНА ВАЛЕНТИНІВНА
Посада: старший лаборант кафедри української мови.
DSC_2765