Інформаційний пакет

БАКАЛАВРИ
1. МОВНА НОРМА : ІСТОРИЧНИЙ ТА ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТИ


2. МОВА І СВІТОБАЧЕННЯ НАРОДУ (ЕТНОПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ

3. ПОЛІТИЧНА КОМУНІКАЦІЯ: МОВЛЕННЄВІ ЖАНРИ

МАГІСТРИ
1. ГЕНДЕРНА ЛІНГВІСТИКА


2. КОНТРАСТИВНА ГРАМАТИКА УКРАЇНСЬКОЇ ТА СЛОВ’ЯНСЬКОЇ (ПОЛЬСЬКОЇ Й БІЛОРУСЬКОЇ) МОВ

3. ПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС ЯК МОВЛЕННЄВА КАТЕГОРІЯ

4. УКРАЇНСЬКА ОНОМАСТИКА

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ФАКУЛЬТЕТУ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ

АНОТАЦІЇ ДИСЦИПЛІН, ВИКЛАДАННЯ ЯКИХ ЗАБЕЗПЕЧУЄ КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ОКР “Бакалавр”

Спеціальність 035.01 Філологія (Українська мова і література).
1 курс БАКАЛАВР.Філологія
2 курс БАКАЛАВР.Філологія (1)
Спеціальність 014.01 Середня освіта (Українська мова і література).
1 курс Бакалавр.Середна освіта
Галузь знань 0203 Гуманітарні науки.
Напрям підготовки 6.020303 Філологія*. Українська мова і
література.

3-4 курс. Бакалавр. Філологія

ОКР “Спеціаліст”

Галузь знань 01 Освіта
Спеціальність 014.01 Середня освіта (Українська мова і література).

CПЕЦІАЛІСТ

ОКР “Магістр”.

Спеціальність 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)
Термін навчання – 1 рік
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”).

Магістр. Середня освіта. 1 рік (1)
Спеціальність 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)
Спеціалізація “Редагування освітніх видань”
Термін навчання – 1,5 року на основі освітнього ступеня “бакалавр”.

МАГІСТР.Cередня освіта. 1,5 р (1)
Галузь знань 03 Гуманітарні науки
Спеціальність 035.01 Філологія (Українська мова і література)
За освітньою програмою “Українська мова і література”
(Кваліфікація – Магістр. Філолог
Термін навчання – 1,5 року на основі освітнього ступеня “бакалавр”).
МАГІСТР. Філологія
МАГІСТР, 2 курс
Галузь знань 0203 Гуманітарні науки
Спеціальність 8.02030301 Українська мова і література*
Спеціалізація Редагування освітніх видань
Додаткові спеціальності 8.02030302 Мова і література (англійська / німецька)*
МАГІСТР.2 курс

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ КОМПЛЕКСИ

ОКР “Бакалавр”

1. Українська мова за професійним спрямуванням. УМ у проф. спілкув. для журн. 2016
2. Старослов’янська мова. Старослов. робоча 2016
3. Комунікативна лінгвістика. РП Комунікат. лінгв. для бак.
4. Вступ до слов’янської філології. РП Вступ до слов. філол.
5. Основи наукових досліджень.Основи наукових досліджень
Рекомендації з написання дипломних робіт студентами Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Рекомендації
6. Методика застосування комп’ютерної техніки при викладанні предметів шкільного курсу. МЗКТ.

ОКР “Спеціаліст”

1. Типологія помилок.RP – Типологія помилок для спеціаліста
2. Лінгвістичний аналіз художнього тексту. Спеціалісти ЛАХТ

ОКР “Магістр”

1. Комунікативна лінгвістика. РП Комунікат. лінгв. для маг.
2. Проблеми сучасної соціолінгвістики. РП Пробл. сучас. соціолінгв. для маг. 1,5
3. Методика навчання фахових дисциплін у старших класах. Методика навч. мови і літ. у ст.кл.
4. Проблеми синтаксису складного речення.
RP Проблеми синтаксису склад. реч.
5. Типологія помилок. RP – Типологія помилок для маг.

ВИРОБНИЧА (ПЕДАГОГІЧНА) ПРАКТИКА

dogovir
schodennik

ЗВІТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ

  1. Коваленко Н. Д. Практикум з проведення діалектологічних досліджень : навчально-методичний посібник / Н. Д. Коваленко, Н. П. Шеремета. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня Рута», 2013. – 160 с.ПрактикумПрактикум з діалектології