Заснування кафедри української мови пов’язане з подвижницькою діяльністю професора Івана Огієнка від часу відкриття в жовтні 1918 року Кам’янець-Подільського державного університету. Крім виконання обов’язків ректора, міністра народної освіти, а потім міністра віросповідань і Головноуповноваженого уряду УНР, Іван Огієнко був ще й директором гімназії для дорослих при університеті, вів чималу громадську роботу.

У післявоєнний період 1946 року кафедра відновила свою роботу вже як підрозділ учительського інституту. Після реорганізації 1948 року учительського інституту в педагогічний колектив очолив досвідчений викладач Андрій Степанов. Разом з ним у цей час працювали Т. Бабіна, Ф. Савченко, Ю. Павлючиков.

Упродовж 1949–1950 рр. на кафедрі працювало 6 викладачів: А. Степанов, М.Чернишенко, П. Щербина, Т. Бабіна, К. Заблоцька, М. Брицин.

З 1954 року кафедру очолила Т. Бабіна. Колектив поповнився новими викладачами – Н. Титаренко та О. Брициною. У цей час наукові інтереси кафедри були пов’язані з вивченням подільських і південно-волинських говірок, а також збиранням діалектного матеріалу за програмою до «Атласу української мови», перший том якого побачив світ лише 1984 р., тобто через 40 років. Плідною викладацькою працею відзначався Андрій Степанов, який мав ґрунтовні знання класичних мов, користувався великим авторитетом у студентів і викладачів. Доля цієї скромної і чуйної людини є типовою для багатьох українських інтелігентів, які віддано служили своєму народові. Ярлик «неблагонадійного» (закінчив Одеську духовну академію) залишиться за ним на все життя: Андрій Степанов пробідував до кінця днів своїх у непристосованій для нормального життя комунальній з надмірною вологістю кімнатці.

1955 р. кафедри української мови і літератури були об’єднані в одну, а 1965-го була створена кафедра української і російської мов (завідувач кафедри – доцент Михайло Якимович Бріцин).

Як самостійний навчально-науковий підрозділ кафедра української мови починає функціонувати з 1970 року в такому складі: доц. Феодосій Середа (завкафедри), доценти Катерина Баценко, Михайло Станівський, Олексій Чехівський, асистент Тамара Бабіна. Напрями наукових досліджень такі: 1)словотвір сучасної української мови (доц. Ф. Середа), 2) діалектна лексикологія (доц. К. Баценко); 3) фонетична, граматична і лексична системи старослов’янської мови (доц. М. Станівський); лінгвостилістика (доц. О. Чехівський). Тоді ж розпочинається створення шкільних і вузівських підручників. Доц. Феодосій Середа у співавторстві з доц. Михайлом Стефанцевим (кафедра мовознавства і методики початкового навчання) підготували підручник з української мови для 2-го класу (перевидавався декілька разів), а доцент М.Станівський – вузівський підручник із старослов’янської мови, що вийшов друком 1983 року у видавництві «Вища школа» в м. Київ. Свої славістичні студії Михайло Станівський започаткував після закінчення класичної гімназії, а потім продовжив в університеті у Чернівцях під керівництвом відомого індоєвропеїста професора О. Ф. Савченка. Доцент М.Станівський підготував третє видання свого підручника, а також працював над словником старослов’янської мови, картотека якого налічувала більше мільйона карток. Проте цей талановитий учений через важку недугу пішов із життя (помер 19-го серпня 1991 року), не завершивши задуманого.

З 1974 року кафедру очолював Олексій Олександрович Чехівський, який започаткував новий науковий напрям – лінгвостилістику. Маючи ґрунтовну філологічну освіту (закінчив з відзнакою Одеський університет, успішно захистив кандидатську дисертацію в Інституті мовознавства ім. О. О. Потебні АН УРСР), а також великий досвід роботи в школі, він зумів спрямувати зусилля кафедри на утвердження її науково-методичного потенціалу. Питання лінгвостилістики і методики розпочала активно розробляти Надія Грипас, яка після закінчення аспірантури і захисту кандидатської дисертації деякий час працювала в Донецькому університеті, а потім переїхала до Кам’янця-Подільського. Працелюбність і наполегливість цього вченого були добрим прикладом для молодих викладачів.

З 1984 року на кафедрі працювало 8 осіб: доценти П. Є. Ткачук (завідувач кафедри), Ф. Я. Середа, К С. Баценко, М. Ф. Станівський, О. О. Чехівський, ст.викладачі Я. М. Чопик, Л. Г. Яропуд, асистент Л. В. Мужеловська (Поплавська).

Основні напрями наукових досліджень: 1) фонетична, граматична та лексична системи старослов’янської мови (доц. М. Ф. Станівський); 2) діалектна лексикологія (доц. К. С. Баценко); 3) словотвірна система сучасної української мови і західно-подільських говірок (доц. Ф. Я. Середа, ст. викл. Л. Г. Яропуд); 4) лінгвістилістика (доц. О. О. Чехівський); синтаксис простого речення (ст. викл. Я. М. Чопик); загальнослов’янський лінгвістичний атлас (доц. П.Є.Ткачук).

Спільно з Інститутом мовознавства ім. О. О. Потебні АН УРСР кафедра працювала над колективною темою «Загальнослов’янський лінгвістичний атлас» (доц. П. Є. Ткачук).

Ткачук Петро Єфремович

У 90-ті роки, в час утвердження суверенної Української держави, відповідно до концепції національної освіти, реформування системи освіти в Україні на нових соціально-економічних засадах зусилля кафедри були спрямовані на вдосконалення форм, методів і прийомів навчання студентів, підвищення загальноосвітньої, фахової, комунікативної обізнаності майбутніх фахівців, забезпечення їхньої конкурентоспроможності та утвердження статусу української мови як державної.

За цей час захистили кандидатські дисертації асистент Л.Г.Яропуд та ст.викладач Я. М. Чопик, були обрані на посади доцентів за конкурсом кандидати філологічних наук Р. В. Козак, Ю. О. Маркітантов та Л. М. Марчук.

1992 року при кафедрі почала функціонувати аспірантура. Завершили навчання у ній асистенти О. В. Демчук, Н. Д. Коваленко, О. М. Мозолюк, Н.П.Шеремета, Б. О. Коваленко, А. М. Мединський, Н. Б. Ладиняк. Асистент О.В.Демчук, працюючи на кафедрі за сумісництвом, виборов І місце на Всеукраїнському конкурсі «Учитель року-1998». Упродовж останніх років захистили кандидатські дисертації асистенти Н.П.Шеремета «Південноволинсько-подільське діалектне порубіжжя» (2000 р.), Н. Д. Коваленко «Фраземіка говірок Західного Поділля» (2001 р.), А. С. Попович «Мовностилістичні особливості української сатирично-гумористичної прози (на матеріалі романів Є.Гуцала та О.Чорногуза)» (2002 р.), Б. О. Коваленко «Стилістично знижена лексика в мові сучасної української публіцистики” (2003 р.), А. М. Мединський «Гончарська лексика подільських говірок» (2006 р.), І. С. Беркещук «Дериваційний потенціал іменників у сучасній українській мові (назви знарядь праці, частин тіла, металів)» (2007 р.), Н.Б.Ладиняк «Естетична функція синтаксису прози Івана Багряного» (2007 р.), завершує дослідження ст. викладач О. М. Мозолюк. Асистент Л. В. Поплавська закінчила аспірантуру Інституту української мови НАН України.

З 1995 р. при кафедрі діє Центр мовознавчих студій Інституту української мови НАН України, метою діяльності якого є організація і здійснення комплексного вивчення української мови, південноволинських і подільських говірок, утвердження української мови як державної, публікація здобутих результатів та впровадження їх у вітчизняну науку, освіту, культуру, популяризація надбань духовної культури українського народу. Ініціатором створення Центру був професор П. Є. Ткачук, незмінний завідувач кафедри з 1 листопада 1984 р. до вересня 2006 р. Було багато задумів, проте цей талановитий діалектолог, історик мови, організатор і керівник через важку недугу пішов із життя (помер 20-го березня 2007 року). 3 2007 року при кафедрі діє навчально-наукова лабораторія з діалектологічних досліджень (керівник – професор Н.Д. Коваленко).

З вересня 2007 року кафедру очолює Марчук Людмила Миколаївна, доктор філологічних наук, професор.

Сьогодні основними напрямами досліджень викладачів кафедри є:

• лексичний атлас української мови (Н. Д. Коваленко, Н. П. Шеремета);
• функціонування української мови як державної (Л. М. Марчук, Б. О. Коваленко, Р.В.Козак, Ю. О. Маркітантов, Я. М. Чопик);
• лексична і граматична система південноволинських і подільських говірок (Н.П.Шеремета, О. М. Мозолюк);
• лінгвостилістика (А. С. Попович, Н. Б. Ладиняк);
• комунікативна лінгвістика (Н. М. Дзюбак);
• український словотвір, когнітивна дериватологія (І. С. Беркещук);
• теорія і методика навчання української мови в загальноосвітній і вищій школі (А.С.Попович, Л. В. Поплавська);
• термінознавство (Р. І. Монастирська, І. А. Федькова).

У віданні кафедри – навчальний кабінет української мови.

Основні функції кафедри української мови такі: 1) теоретична, практична і методична підготовка вчителя-філолога, що працюватиме в українській національній школі, діяльність якої ґрунтується на широкому використанні культурних здобутків та історичних традицій українського народу, нації й орієнтується на перспективу її духовного та інтелектуального потенціалу; 2)виконання комплексних, колективних та індивідуальних наукових тем, організація науково-пошукової роботи студентів у процесі навчання; 3) вивчення, узагальнення й впровадження у навчальний процес кращого вітчизняного і зарубіжного педагогічного досвіду в галузі методики викладання рідної мови, здобутків української діаспори; 4) добір і фахова підготовка викладачів, підвищенню їх творчого рівня; 5) утвердження пріоритетної ролі української мови як підвалини українського шкільництва і, відповідно, престижу вчителя української мови; 6)сприяння підвищення творчого рівня вчителя, засвоєнню та розвитку українського і зарубіжного українознавства; 7) виховання у майбутніх учителів-словесників прагнення плекати в українських дітей та молоді почуття гордості за свій народ і рідну українську мову, бажання ретельно вчитися, аби оволодіти національними духовними скарбами.

Викладачі кафедри мають фахову вищу освіту, а також досвід роботи у школі. Сьогодні на кафедрі працюють 15 викладачів: 1 доктор філологічних наук професор (Л.М. Марчук), 3 кандидати наук професори (Н.Д. Коваленко, Ю.О. Маркітантов, А.С. Попович), 7 кандидатів наук доцентів (Р.В. Козак, Я.М. Чопик, Н.П. Шеремета, Б.О. Коваленко, Н.М. Дзюбак, І.С. Беркещук, Н.Б. Ладиняк), 2 кандидати наук старші викладачі (Р.І. Монастирська, І.А. Федькова), 1 старший викладач (О.М. Мозолюк), 1 кандидат наук асистент (А. М. Сірант), 1 асистент (Л.В. Поплавська).

Використано матеріали видання:
Маркітантов Ю. О., Стецюк В. Б. Факультет української філології та журналістики Кам’янець-Подільського національного університету: історичний нарис. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008.120 с.

ВИКЛАДАЧІ КАФЕДРИ (різних років)

МАРКІТАНТОВ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Науковий ступінь, вчене звання, посада: кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри української мови, декан факультету української філології та журналістики до 2015 р.

Забезпечував викладання дисциплін: методика наукових досліджень, теоретичні проблеми сучасної лінгвістики, історія лінгвістичних учень, українська мова за професійним спрямуванням, ділова українська мова.

 

ЧОПИК ЯРОСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

Науковий ступінь, вчене звання, посада:   кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови.
Забезпечував викладання дисциплін: сучасна українська літературна мова, загальне мовознавство, філософія мови, українська мова за професійним спрямуванням.

Основні публікації.

КОЗАК РАЇСА ВІТАЛІЇВНА

Науковий ступінь, вчене звання, посада:   кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови.
Забезпечувала викладання дисциплін: сучасна українська літературна мова, мовна прагматика.

Основні публікації.

 

 

 

 

ПОПЛАВСЬКА ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА

 

Науковий ступінь, вчене звання, посада:  асистент  кафедри української мови
Забезпечувала викладання дисциплін: сучасна українська літературна мова, практикум української мови, стилістика, українська мова (за професійним спрямуванням).

Основні публікації.