Наукова школа «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОГО МОВОЗНАВСТВА ТА ЛІНГВОДИДАКТИКИ»

Наукову школу засновано 1996 року.

Засновники школи:

доктор філологічних наук,

професор Тараненко О. О.;

кандидат філологічних наук, професор  Грипас Н. Я.;

кандидат філологічних наук, професор Ткачук П. Є.

Керівник:

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови

МАРЧУК ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА

Напрями наукової діяльності:

– впровадження української мови в усі сфери суспільного життя потребує нагального удосконалення правової норми, що регулює її функціонування, а, отже, вироблення єдиної концепції викладання фахової української мови у виші;
– забезпечення умов для утвердження української мови в основних сферах соціально-культурної діяльності, для відігравання нею консолідуючої ролі у становленні української політичної нації, у формуванні міцної національної свідомості громадян України, майбутніх вчителів, державних службовців;
– дотримання умов спілкування державною мовою у вищому навчальному закладі;
– викладання основних предметів державною українською мовою, видання якісних україномовних підручників, посібників; довідникової та іншої навчальної й наукової літератури українською мовою;
– впровадження сучасних орфоепічних та лексичних норм української мови в інформаційно-культурному просторі України, в ефірному часі приватних телеканалів та радіостанцій;
– підтримка україномовних форм літературно-мистецької творчості студентів та викладачів університету;
– широка популяризація здобутків української літератури і мистецтва;
– проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень у галузях мовознавства, лексикографії, лінгвістичних технологій, створення інтелектуальних мовно-інформаційних систем нового покоління;
– створення і видання нової енциклопедичної та лексикографічної літератури, підручників та посібників з української мови, у тому числі їх електронних варіантів;
– забезпечення належних умов для задоволення мовно-культурних потреб мешканців Кам’янця-Подільського, усіх регіонів України, а також зарубіжного українства;
– видання монографій з індивідуальних та колективних науково-дослідних тем.

Склад наукової школи: викладачі кафедри української мови.

Основні досягнення:

Опубліковано 24 монографії, 60 навчальних посібників, 5 словників-довідників; записано, систематизовано й опрацьовано діалектний матеріал досліджуваного ареалу до Лексичного атласу української мови, Загальнослов’янського лінгвістичного атласу та Словника Подільських говірок; опубліковано понад 900 статей, зокрема й у зарубіжних виданнях.

Учасники школи, які здобули наукові ступені докторів, кандидатів наук:

О. О. Тараненко, Л. М. Марчук, Н. Я. Грипас, Р. В. Козак, А. С. Попович, Н. Б. Ладиняк, Ю. О. Маркітантов, І. С. Бер­кещук, Я. М. Чопик, П. Є. Ткачук, Н. П. Шеремета, Л. Г. Яро­пуд, Н. Д. Коваленко, Б. О. Коваленко, І. М. Потапчук, Н. М. Дзюбак, Р. І. Монастирська, А. М. Сірант, І. А. Федькова.

Основні праці представників наукової школи:

 1. Марчук Л. М. Функціонально-семантичний аспект градації в українській мові : монографія. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2007. 304 с.
 2. Коваленко Н. Д. Фраземіка говірок Західного Поділля : моно­графія. Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2011. 176 с.
 3. Маркітантов Ю. О. Фразеологія в східнослов’янському пое­тичному мовленні : монографія. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2011. 148 с.
 4. Ладиняк Н. Б. Естетична функція синтаксису прози Івана Багряного : монографія. Кам’янець-Подільський : ПП Зво­лейко Д. Г., 2012. 168 с.
 5. Дзюбак Н. М., Беркещук І. С. Українська мова (за профе­сійним спрямуванням) : навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський : ПП Зволейко Д. Г., 2014. 204 с.
 6. Попович А. С. Методика навчання української мови в старших класах : навчально-методичний посібник. Кам’яне­ць-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. 95 с.
 7. Козак Р. В. Сучасна українська мова. Синтаксис : навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Дру­карня Рута», 2015. 338 с.
 8. Ладиняк Н. Б., Ладиняк А. Б. Культура усного та писемного фахового мовлення : навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський : ПП Зволейко Д. Г., 2016. 196 с.
 9. Сірант А. М. Концепти ГРІХ та СПОКУТА в українській прозі другої половини ХХ століття : ментальний аспект : монографія Кам’янець-Подільський : ТОВ Друкарня «Рута», 2016. 192 с.
 10. Шеремета Н. П. Українська мова за професійним спря­муванням : навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2016. 152 с.
 11. Монастирська Р. І., Сірант А. М. Тести з дисципліни «Україн­ська мова за професійним спрямуванням» : навчально-мето­дичний посібник. Кам’янець-Подільський: КПНУ, 2017. 112 с.
 12. Монастирська Р. І. Термінологія цивільного законодавства в системному й семасіологічному аспектах (на матеріалі Цивільного кодексу) : монографія. Кам’янець-Подільський : ТОВ Друкарня «Рута», 2017. 180 с.

ЦЕНТР МОВОЗНАВЧИХ СТУДІЙ

Керівник – Марчук Л.М., д.ф.н., професор.

Напрями наукової діяльності:

– утвердження української мови як державної,
– комплексне вивчення української мови, південноволинських і подільських говірок,
– публікація здобутих результатів та впровадження їх у вітчизняну науку, освіту, культуру,
– популяризація надбань духовної культури українського народу,
– дослідження лінгвокультурологічних кодів української мови.

Cклад: професори: Марчук Л.М., Попович А.С.,доценти: Коваленко Б.О., Коваленко Н.Д., Козак Р.В., Шеремета Н.П., Беркещук І.С., Дзюбак Н.М., Ладиняк Н.Б., ст. викладачі: Мозолюк О.М., Монастирська Р.І., Федькова І.А., асистенти: Поплавська Л.В., Сірант А.М.

Викладачі кафедри – члени Центру затвердили та зареєстрували в Міністерстві освіти та науки індивідуальні теми з таких наукових напрямків дослідження:

– проф. Марчук Л.М.: Когнітивні та прагматичні особливості українського художнього дискурсу ХХІ століття (державний реєстраційний номер 0116U008999; 06.12.2016);
– доц. Коваленко Б.О.: Мовний ареал Поділля у часі та просторі (державний реєстраційний номер 0116U008998; 06.12.2016).

НАУКОВІ ЗАХОДИ КАФЕДРИ

УЧАСТЬ ВИКЛАДАЧІВ У НАУКОВИХ ЗАХОДАХ

НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА ІНТЕРНЕТНА КОНФЕРЕНЦІЯ “ВЕРБАЛЬНІ КУЛЬТУРНІ КОДИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ” 

Модератор конференції – Анжеліка Попович, доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри української мови.

НАУКОВІ СЕМІНАРИ КАФЕДРИ

Відповідно до плану роботи кафедри у І семестрі 2019-2020 року проведено наукові семінари з таких проблем:

 1. Загальнофілософські концепти у прозі Павла Загребельного (доповідач – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови Марчук Л.М.).
 2. Особливості функціювання юридичних термінів у ментальному просторі українського суспільства (доповідач – кандидат філологічних наук, старший викладач української мови Монастирська Р. І.).
 3. Особливості правопису «Малорусько-німецького словаря» Є. Желехівського (доповідач – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Коваленко Б. О.).
 4. Іншомовна лексика в говірці села Микитинці Косівського району Івано-Франківської області (доповідач – кандидат філологічних наук, старший викладач української мови Мозолюк О. М.).
 5. Функціонування фразеологізмів у романі «Марія» Уласа Самчука (доповідач кандидат філологічних наук, асистент кафедри української мови Поплавська Л. В.).
 6. Символіка лексеми мак у фразеологічній картині світу (доповідач – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Коваленко Н. Д.).
 7. Звертання як засіб суб’єктивної оцінки співрозмовника в романі Дмитра Кошелі «Родаки» (доповідач – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Коваленко Н. Д.).

Покликання на вебресурси:

SCOPUS (ПОСІБНИК)