МОНОГРАФІЇ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ

Марчук Л. М. Функціонально-семантичний аспект градації в українській мові : монографія. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2007. 304 с.

Марчук Л.М. Лінгвокультурологічні засади мовознавчих досліджень : монографія / Л.М. Марчук, Т.М. Сукаленко, Н.В. Вдовиченко, А.М. Сірант. Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. 196с.

Попович А.С. Українське мовознавство про інформаційне забезпечення стилістики в період Розстріляного Відродження. Ukrajinistika – minulost, současnost a budoucnost III. Jazyk: kolektivní monografie věnovaná 20. výročí zahájení výuky ukrajinštiny jako studijního oboru na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Vychází péčí České asociace slavistů ve spolupraci s Ústavem slavistiky FF MU s finanční podporou SHPILKA STAVBY, s. r. o., a ČUSP CLIMFIL TRADE UKRAJINA, s. r. o., 2015. S. 383-391.

Попович А.С. Методика навчання стилістики майбутніх учителів української мови і літератури в закладах вищої освіти: монографія. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я.І., Абетка, 2018. 376 с.

Попович А. С. Мовностилістичні особливості української сатирично-гумористичної прози: монографія. Кам’янець-Подільський : Буйницький О. А., 2008.  172 с.

Berkeshchuk І., Ladyniak N. The influence of linguistic and extralinguistic factors on the derivational potential of substantives in the modern Ukrainian language. New stages of development of modern science in Ukraine and EU countries : monograph / edited by authors. 6th ed. Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2019. С. 19–38. URL : http://www.baltijapublishing.lv/download/all-science-3/all-science_part_6.pdf 

Дзюбак Н.М. Неповне речення (комунікативний, семантичний і формально- синтаксичний аспекти) : монографія. Кам’янець-Подільський : Видавець Зволейко Д.Г., 2011. 184 с.

Dziubak N.M. Lexical and syntactic peculiarities of Ukrainian political discourse.  Modern Researches in Philological Science: collective monograph. Baia Mare, 2020. P. 32 – 51.

 

Коваленко Н. Д. Фраземіка говірок Західного Поділля : моно­графія. Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2011. 176 с.


Монастирська Р. І. Термінологія цивільного законодавства в системному й семасіологічному аспектах (на матеріалі Цивільного кодексу) : монографія. Кам’янець-Подільський : ТОВ Друкарня «Рута», 2017. 180 с.

Ладиняк Н. Б. Естетична функція синтаксису прози Івана Багряного : монографія. Кам’янець-Подільський : ПП Зво­лейко Д. Г., 2012. 168 с.

Сірант А. М. Концепти ГРІХ та СПОКУТА в українській прозі другої половини ХХ століття : ментальний аспект : монографія Кам’янець-Подільський : ТОВ Друкарня «Рута», 2016. 192 с.

 

Публікації викладачів кафедри у збірнику наукових праць

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки.  Вип. 48. 2019.

 

Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки.  Вип. 44. 2017.

 

Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки.  Вип. 43. 2017.
Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки.  Вип. 42. 2016.
Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки.  Вип. 41. 2016.
Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки.  Вип. 40. 2015.