ОСВІТНЬО-НАУКОВІ  ПРОГРАМИ

  1. Освітньо-наукова-програма. Філологія. 03 Гуманітарні науки. 035 Філологія. Доктор філософії. Денна, заочна.
  2. Проєкт освітньо-наукової програми «ФІЛОЛОГІЯ» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 ФІЛОЛОГІЯ галузі знань 03 ГУМАНІТАРНІ НАУКИ. Освітня кваліфікація: ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ З ФІЛОЛОГІЇ.
  3. Обговорення проєкту освітньо-наукової програми «ФІЛОЛОГІЯ» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 ФІЛОЛОГІЯ галузі знань 03ГУМАНІТАРНІ НАУКИ. Освітня кваліфікація: ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ З ФІЛОЛОГІЇ.

 

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

  1. Тенденції розвитку сучасного мовознавства (викладач – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української мови Марчук Л.М.).
  2. Ономастика. Методологія дослідження (викладачі – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української мови Марчук Л.М., кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови Беркещук І.С.).
  3. Культура української наукової мови (викладач – доктор педагогічних наук, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови Попович А.С.).
  4. Прагматика і синтагматика художнього тексту (викладач – доктор педагогічних наук, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови Попович А.С.).
  5. Функційно-стилістичні особливості  художнього дискурсу (викладач – доктор педагогічних наук, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови Попович А.С.).
  6. Функційно-граматична концепція української мови в сучасній науковій парадигмі (викладач- кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови Дзюбак Н.М.).
  7. Тенденції текстотворення: когнітивний аспект (викладач – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови Беркещук І.С.).

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

підготовки фахівців третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за освітньо-науковою програмою Філологія спеціальності 035 Філологія галузі знань 03 Гуманітарні науки мова навчання українська